Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ, ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι όροι της έκδοσης και πληροφορίες για την ΑΜΚ περιέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

– στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ: εδώ
– στην ιστοσελίδα της GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD που ανέλαβε την ετοιμασία του Πληροφοριακού Δελτίου. εδώ

Η διάθεση των νέων ονομαστικών μετοχών θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Ιουνίου 2023 για τους υφιστάμενους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διαθέσει τα Δικαιώματα Προτίμησης που θα παραμείνουν αδιάθετα μετά την 12η Ιουνίου 2023 σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί, μέχρι την 30η Ιουνίου 2023, έναντι €1,00 ανά νέα μετοχή σε μετρητά, με προτεραιότητα στους επενδυτές που έχουν προκαταβάλει χρηματικά ποσά προς την Εταιρεία και/ή έχουν αναλάβει δέσμευση να καταβάλουν χρήματα προς την Εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 25746805.

Γραφείο Τύπου
Απόλλων Λεμεσού