Κέντρο πνευματικής δραστηριότητας και εστία εθνικής ακτινοβολίας

Κυριακή 28 Απριλίου 1963 και στο οίκημα του Απόλλωνα στη Γλάδστωνος πραγματοποιείται ο εορτασμός δέκα χρόνων από την ίδρυση του σωματείου. Παρών ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακάριος, μετά του Διπλωματικού Σώματος, όπως επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών Σπύρος Κυπριανού. Προσκλήθηκε, αλλά δεν κατέστη δυνατή η παρουσία και του Γεώργιου Γρίβα Διγενή. Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών είναι ότι τιμήθηκαν ως Επίτιμοι Πρόεδροι του Απόλλωνα.

Αναφερόμενος στην ομάδα μας, ο Μακάριος εξύμνησε το έργο και την προσφορά του Απόλλωνα:

«Ο σημερινός εορτασμός της δεκαετηρίδος του «Απόλλωνος» προκαλεί αισθήματα βαθειάς χαράς και ικανοποιήσεως. Ο  Όμιλος ούτος εδικαίωσε και υπερέβη τας προσδοκίας της ιδρύσεώς του, διότι ανεδείχθη ουχί μόνον κέντρον αθλητικής και πνευματικής δραστηριότητος αλλά και εστία Εθνικής ακτινοβολίας.

Διά της λαμπράς δράσεώς του ο «Απόλλων» συνέδεσε το όνομά του κατά την τελευταίαν δεκαετίαν με πάσαν ευγενή εκδήλωσιν εν Λεμεσώ αλλά και αλλαχού της νήσου. Αφωσιώθη πάντοτε εις υψηλούς σκοπούς και επιδιώξεις και υπηρέτησε μετά θερμής πίστεως τα ιδεώδη του Ελληνικού Κυπριακού λαού. Διεπαιδαγώγησε τα μέλη του με το αίσθημα του καθήκοντος προς την πατρίδα και εκ των τάξεών του προσέφερε πλείστους αγωνιστάς εις την υπηρεσίαν του απελευθερωτικού αγώνος. Κατά τα δύσκολα και ηρωϊκά εκείνα έτη ο «Απόλλων» εκράτησε σημαντικόν βάρος του αγώνος εν Λεμεσώ. Συνέπεια τούτου υπήρξαν αι εναντίον του διώξεις παρά των αρχών κατοχής, αι οποίαι όμως, ομού μετά της προσφοράς του εις τον αγώνα, αποτελούν εθνικούς τίτλους τιμής.

Ο «Απόλλων» διά της δεκαετούς δραστηριότητός του επιστοποίησε τί είναι δυνατόν να επιτελεσθή, όταν υπάρχη θέλησις, πίστις και Εθνική πνοή. Εμπνεόμενα τα μέλη του από τα εθνικά ιδεώδη ειργάσθησαν και ηγωνίσθησαν μετά σθένους και ανεδείχθησαν άξιοι της ευγενούς παραδόσεως φιλοπατρίας, η οποία αποτελεί την βάσιν του εθνικού βίου του Κυπριακού Ελληνισμού. Το έργον των δύναται να αποτελέση παράδειγμα προς μίμησιν.

Είμαι βέβαιος ότι ο «Απόλλων» θα συνεχίση και θα εντείνη την επί των ιδίων γραμμών δραστηριότητά του. Ο σημερινός εορτασμός της δεκαετηρίδος του ας αποτελέση αφετηρίαν νέας εξορμήσεως.

Μετέχων της χαράς του εορτασμού της δεκαετηρίδος του «Απόλλωνος» απευθύνω προς πάντα τα μέλη του θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιον χαιρετισμόν αγάπης και εκτιμήσεως. Επευλογώ το έργον σας και εύχομαι πάσαν περαιτέρω πρόοδον και ευόδωσιν των προσπαθειών σας».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η επιστολή του Γεώργιου Γρίβα   Διγενή:

«Αγαπητοί μου,

Η πρόσκλησίς σας να παραστώ εις τον εορτασμόν των δεκαχρόνων του ομίλου σας, πολύ με συνεκίνησε. Λυπούμαι όμως διότι, παρά την ζωηρότατην επιθυμίαν μου, δεν δύναμαι να ανταποκριθώ εις αυτήν. Νοερώς θα ευρίσκωμαι μαζί σας και θα χειροκροτήσω το ωραίον σας έργον.

Πάντοτε ενθυμούμαι την λαμπράν δράσιν του σωματείου σας κατά τον αγώνα, την οποίαν παρηκολούθησα εκ του εγγύς. Παραμείνατε στερρώς προσηλωμένοι εις τα αρχάς και το πνεύμα του αγώνος εκείνου, που εκάλυψε με τόσην δόξαν τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν.

Ασκείτε το σώμα και καλλιεργείτε το πνεύμα και την ψυχήν σας. Ο υπέροχος Ελληνικός Κυπριακός λαός, ιδία δε οι νέοι, έχουν να επιτελέσουν πολλά διά την ολοκλήρωσιν του αναλλοίωτου πόθου των Πανελλήνων.

Έχει στεφάνια πάντα η δόξα διά τους εθνικούς ήρωας. Καλότυχοι εκείνοι που θα στεφανωθούν την ευλογημένην ημέραν που η Κύπρος θα ευρίσκεται εις τας αγκάλας της μητρός Ελλάδος. Εργάζεσθε ακατάπαυστως διά την ανατολήν της ευτυχούς αυτής ημέρας. Ο Θεός και αι ψυχαί εκείνων που έπεσαν αγωνιζόμενοι διά την  Ένωσιν της Κύπρου παρακολουθούν και ευλογούν τον συνεχιζόμενον αγώνα. Των Ελλήνων η μοίρα είναι να αγωνίζωνται διά τα ευγενέστερα ιδεώδη και ιδία της Ελευθερίας.

Με αγάπην,

Γρίβας-Διγενής»